Download Video and Audio from YouTube

Điểm Nhấn Tam Quốc: Lưu Bị thu phục Từ Thứ

1,338,799 views 2 459

Từ Thứ là đại quân sư tài giỏi mưu lược ko kém Khổng Minh Bàng Thống hay Mã Lương. Ông dc bik đến là 1 quân sư kiệt xuất đầu tiên theo Lưu Bị. Ông củng chính là người tiến cử Khổng Minh cho Lưu Bị. Vì Tào Tháo mê tài của Từ Thứ cho nên lập mưu bắt nhốt mẹ Từ Thứ nên ông ta phải qua bên Tào Tháo. Tuy nhiên Thứ ko hiến 1 kế nào và trở thành người câm suốt đời