Download Video and Audio from YouTube

許富凱~20180523最好聽的歌(舊皮箱的流浪兒、縫夢)

15,958 views 132 13

許富凱第七最新專輯『縫夢』全台鉅獻!! 許富凱 最新專輯『縫夢』 https://youtu.be/_hH61LxpfWU 許富凱 『疼你會入心』官方完整版MV 民視八點檔【幸福來了】片頭曲 https://youtu.be/6v30xIKozJk 許富凱【雄雄想起你】官方完整版MV https://youtu.be/FUo9uod8BrQ 許富凱 『愛幸せ(愛幸福)』 官方完整版 MV https://youtu.be/w9GayQq-VNk 歡迎加入*情歌王子*許富凱粉絲專頁 https://www.facebook.com/Henryhsu0917 微博:http://weibo.com/u/1879598184 許富凱instagram https://www.instagram.com/henry917kai/