Download Video and Audio from YouTube

【大首播】黃文星「你的名」官方完整版 MV (三立八點檔甘味人生 片尾曲)

577,683 views 2 70

你的名 詞曲: 陳芷畾/編曲: 黃賈傑/吉他: Kitz wong/和聲:方炯嘉 無時無刻想起你的名 阮的心晟你甘會知影 雖然有緣無份來將咱拆散 但是愛情哪會講煞就煞 我知你有離開的苦衷 哪是繼續相愛只有是痛苦 但深愛你的我放你自由去飛 面對孤單我擱看袂開 為什麼我擱放不下你啊 為什麼一段情的結束架歹看 你已經離開我嘛攏知影 也擱袂慣習一個人生活 你在外頭甘有受苦受寒 甘有像我愛你的人照顧你啊 若有一天你遇到拖磨人生路歹走 希望你知有我置這 *無時無刻想起你的名 阮的心晟你甘會知影