Download Video and Audio from YouTube

文夏 初戀的港都

77,578 views 216 24

初戀的港都 作曲 豐田一夫 作詞 莊啟勝 編曲 雲萍 頭一次來的 這個港都 雖然只有是 四五日的咱情份 汽笛若響一聲 想着離別心內苦 暗流着目屎看街市 駛袂出的港都 離開遠茫茫 彼個港都 若擱來的時 一定與你來作伴 再會啦可愛的 彼個初戀的姑娘 月娘也親像在悲傷 何處去的航路 心所愛的人 彼個姑娘 不是無情的 故意與你來離開 海面的行船人 隨著波浪東又西 期待着雙人相會時 請保重再會啦