Download Video and Audio from YouTube

文夏 夢中的小姑娘

125,441 views 303 45

夢中的小姑娘 彼一日在街頭來 . 看著彼個小姑娘 一見就對伊鍾情 . 夜夜夢起伊 給我來想伊歸暝 . 心內真艱苦 真希望較緊跟伊 . 做著一個好朋友 小姑娘.小姑娘 ~~ 你也知影我是真愛你~ ........................................................ 月光暝在公園內 . 跟著彼個小姑娘 做陣來唱著情歌 . 不知道何時 美麗的月光照來 . 加添好情意 在這時只有伊我 . 四邊總是無人影 小姑娘.小姑娘 ~~ 你也知影我是真愛你~ ........................................................ 彼一暝與伊初吻 . 那是彼個小姑娘 一時拵過頭歡喜 . 續來流珠淚 彼時拵就來約束 . 永遠的愛情 續落去伊也講起 . 結婚了後的大誌 小姑娘.小姑娘 ~~ 你也知影我是真愛你~