Download Video and Audio from YouTube

ตรวจสอบตรรกะโซเชียล | ชิมช้อปใช้" (ได้)รับเงินมา ก็ห้ามด่าประยุทธ์ ?

เปิดคลาส "#ตรรกะวิทยา" สนทนา ศ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ . ว่าด้วย "วิวาทะ" โครงการ "#ชิมช้อปใช้" (ได้)รับเงินมา ก็ห้ามด่าประยุทธ์ ? รับเงินรัฐบาล #ชิมช้อปใช้ #งบประมาณ #รัฐบาล #ตรระกวิทยา