Download Video and Audio from YouTube

เลี้ยงไก่ ตอนเล้าไก่ขนาดเล็ก ใช้เนื้อที่น้อย 3D Chicken mini house design

60,981 views 563 12

แบบเล้าไก่ ขนาดเล็กราคาประหยัด ซึ่งใช้พื้นที่น้อย เหมาะสำหรับเลี้ยงไก่จำนวนไม่มาก และคนที่มีพื้นที่จำกัด สามารถนำไปเป็นแบบสร้างเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่เป็นพ่อแม่พันธ์ หรือ ไก่ไข่ ที่มีจำนวน ไม่มาก ขนาดเล้าไก่ จะกว้างที่ 1.5 เมตร และยาว 1.5 เมตร ความสูงที่ 1.3 เมตร ตามแบบจะมุงหลังคาด้วยสักกะสี และผนังไม้ไผ่เป็นกรง ซึ้งแบบสามารถประยุคให้เป็นมุงหลังคาด้ายหญ้าหรือกระเบื้อ ผนังตาข่ายหรือมุ้งในล่อนก็ได้ ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับ