Download Video and Audio from YouTube

DEFİNECİNİN HAZİNE BULMA ANLARI

12,239 views 45 18

Defineciler kanalının ekipleri arazide canlı canlı define buldular sikkeler Antik yünan dönemine aitlahit, define,mezar ,sikke,kırmızı civa,gömü hazine yılan tılsımlı hazine ,lahit mezar 2018 video muz da kayseri bölgesinde defineciler in kazı çalışması esnasında rastlanan kapalı 7 mağara girişine denk geldikleri esnada ortaya çıkan yılanları göreceksiniz. Lahit; özellikle Antik Çağ'da insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan, sandık şeklinde mezar. Günümüzde de hâlen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Define Alm. Schatz, Fr. Tresor İng. Treasure. Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar. Çeşitli hukuklar, tarihi seyr (gelişim) içinde yeraltı madenleri ve define hakkında hükümler koymuştur. Feodal dönemlerde Avrupa ülkelerinde, memleketin tek sahibi krallardı. Dolayısıyla defineler de onların olurdu. Bugün de çeşitli Avrupa ülkelerinde define bulan, yetkili mercie haber vermek zorundadır. El koyma maksadı olmadığı Define Define Alm. Schatz, Fr. Tresor İng. Treasure. Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar. Çeşitli hukuklar, tarihi seyr (gelişim) içinde yUrfada fefineciler adamın evinin altında buldular Bu güne kadar tarihte görülmüş en değerli en pahalı sikkelerdir. Defineciler kanalının ekipleri arazide canlı canlı define buldular sikkeler Antik yünan dönemine aitlahit, define,mezar ,sikke,kırmızı civa,gömü hazine yılan tılsımlı hazine ,lahit mezar 2018 video muz da kayseri bölgesinde defineciler in kazı çalışması esnasında rastlanan kapalı mahsen mağara girişine denk geldikleri esnada ortaya çıkan yılanları göreceksiniz. Lahit; özellikle Antik Çağ'da insanların ölülerini muhafaza ettikleri, genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan, sandık şeklinde mezar. Günümüzde de hâlen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında görülür. Define Alm. Schatz, Fr. Tresor İng. Treasure. Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar. Çeşitli hukuklar, tarihi seyr (gelişim) içinde yeraltı madenleri ve define hakkında hükümler koymuştur. Feodal dönemlerde Avrupa ülkelerinde, memleketin tek sahibi krallardı. Dolayısıyla defineler de onların olurdu. Bugün de çeşitli Avrupa ülkelerinde define bulan, yetkili mercie haber vermek zorundadır. El koyma maksadı olmadığı Define Define Alm. Schatz, Fr. Tresor İng. Treasure. Toprak altına saklanmış madeni para, külçe altın, gümüş ve kıymetli eşyalar. Çeşitli hukuklar, tarihi seyr (gelişim) içinde yeraltı madenleri ve define hakkında hükümler koymuştur. Feodal dönemlerde Avrupa ülkelerinde, memleketin tek sahibi krallardı. Dolayısıyla defineler de onların olurdu. Bugün de çeşitli Avrupa ülkelerinde define bulan, yetkili mercie haber vermek zorundadır. El koyma maksadı olmadığı müddetçe saklanması ağır bir suç sayılmaz. Fakat tatbikat da defineyi bulanın bunu yanında bırakmasına umumiyetle izin verilir. 4 Ekim 1926 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükde olan 743 nolu Türk Medeni Kanunu’nun 696. maddesi ise, define hakkında aşağıdaki hükmü getirmektedir. “Keşiflerinden (bulunmalarından) çok zaman evvel gömülmüş veya saklanmış olduğu ve artık maliki (sahibi) bulunmadığı muhakkak görülen kıymetli şeyler define addolunur. Define, içine gömüldüğü veya saklandığı gayr-i menkul veya menkulun sahibinin mülkü olur. İlmi bir kıymeti haiz eşyaya müteallik (ait) hükümler mahfuzdur. Defineyi keşfeden kıymetinin yarısını, tecavüz etmemek üzere hakkaniyete muvafık bir ikramiye taleb edebilir.” İslam hukukunda defineler üç kısımdır: 1. İslami bir işaret taşıyan defineler. Bunlar lukata, yani bulunan ve sahibi belli olmayan mal hükmündedir. Sahibi çıkmayacağı anlaşılırsa beytülmale (devlet hazinesine); beytülmal yoksa zengin ise fakir olan annesine, babasına veribilir. Fakir ise kendi kullanabilir. 2. Cahiliye devrine, yani İslamiyetten önceki devre ait bir işaret taşıyan defineler. Ganimet gibi beşte biri beytülmale, kalanı arazi sahibine; arazi sahipli değilse, bulana ait olur. İmam-ı Ebu Yusuf’a göre ise kalanı bulanın olur. 3. Herhangi bir işaret taşımayan defineler. Bazı alimler, bunun birinci kısmın hükmüne, bazıları ise, ikinci kısmın hükmüne girdiğini bildirmiştir. Kaynak: Rehber Ansiklopedisi treasure snake charm treasure, sarcophagus grave 2018 video You will see the snakes that appeared during the excursion at the entrance of the closed mahsen cave found during the excavation work of the treasure hunters in the kayseri area. Sarcophagus; in the form of a chest, especially in the Antiquity, where people keep their deaths, often exhibited on earth and often carved out of stone. Nowadays, it is still seen especially in the graves of some statesmen. Define Alm. Schatz, Fr. Tresor Eng. Treasure. Coins hidden under the earth, gold bullion, silver and precious goods. Various laws have made provision about underground mines and treasure in the historical course