Download Video and Audio from YouTube

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ - พระอธิการสวัสดิ์ ปภสฺสโร - พระครูปริยัติปัญญาวุฒิ

บันทึกการแสดงธรรมในงานรวมพลคนรักษาศีล๕ ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ จังหวัดเลย ที่วัดโพนทอง ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย เมื่อวันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่ จัดทำขึ้นที่วัดป่าจริยธรรม ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย