Download Video and Audio from YouTube

จงชื่นชมยินดีเสมอ 8/30 นิเวศแห่งความชื่นชมยินดี

19,796 views 357 16

บ้านหรือคริสตจักรของพระเจ้าควรเป็นนิเวศแห่งความเชื่อ ชื่นชมยินดีและชัยชนะ พระเจ้าทรงสั่งว่าเราไม่ควรมีนิสัยขาดการประชุมที่คริสตจักร และเราถูกเรียกให้เป็นผู้หนุนใจพี่น้อง (4 พฤษจิกายน 2018)