Download Video and Audio from YouTube

Yâ Resûlallah İnâyet Kıl Perîşânım Bugün - Kaside - Hâfız Ârif Hikmet Gökoğlu

1,418 views 28 0

Yâ Resûlallah inâyet kıl perîşânım bugün Hasret-i hicrinle billah sîne-sûzânım bugün Nâr-ı aşkınla tutuşdum mahz-ı nîrânım bugün Bu'd-i sûrîden Efendim yanmada cânım bugün Bülbül-âsâ zâr u zârım şöyle nâlânım bugün Merhamet kıl al elim mağrûk-ı ısyânım bugün Ettiğim ma'siyyete gâyet peşîmânım bugün Âh-ı dil-sûzum işit n'olur Hudâ'nın aşkına Seyf-i Kahhâr ol Aliyyü'l-Mürtezâ'nın aşkına "Bid'atün minnî" buyurdun Fâtıma'nın aşkına Nûş-i zehr etmiş Hasen Hulki'r-rızâ'nın aşkına Vaslına erdir Şehîd-i Kerbelâ'nın aşkına Akl u fikrim gitti de meclûb-i iz'ânım bugün Bir alîlim bîkesim muhtâc-ı dermânım bugün Gerçi ben bir mücrimim lâkin senin şânın azîm Çünki Mevlâ'mız buyurdu hem raûfsun hem rahîm Zâtını medh eyliyor âyât-ı Furkâni'l-Hakîm İftirâkındır bana âteş azâbından elîm Sen şefâ'at eylemezsen ben de yok kalb-i selîm Yâ Ebe'z-Zehrâ meded gûş eyle efgânım bugün Bir gedâ hasretkeşim çâk-i girîbânım bugün Yâ Resûlallah rahmetdir vücûdun âleme Bi'setin-çün giydirildi tâc-ı izzet Âdem'e Gözlerimden kan gelir hiç uyku girmez dîdeme Dest-i irşâdınla lutfen bir ilâc et sîneme Hangi yüzle merhamet beklersin ey âsî deme Kıl şefâ'at yâ Muhammed zâr u giryânım bugün Gösterip gül-rûyi müzdâd eyle îkânım bugün Şâhid ol Mevlâ içün şeksizdir îmânım sana Câna minnetdir ölüm vasl olsa cânânım sana Hep fedâ olsun vücûdum her şeyim cânım sana Hançer-i aşkınla zebh et ben de kurbânım sana Arz-ı hâl etdim bu gûnâ ey kerem-kânım sana Rahm et Allah aşkına mahbûb-i zîşânım bugün Vuslatın meclûbuyum mahzûn-i hicrânım bugün Yok yüzüm arz-ı niyâza bir günâhkârım fakat Derdimin dermânı sensin sendedir cürme berât Bir nigâhın nâr-ı dûzahdan verir derhal necât Nûr-i zâtınla dıraht-ı kâinât buldu hayât Rûnümâdır Hakk senin vechinde ey mir'ât-ı zât Bir şifâ sun abd-i bî-dermâna lokmânım bugün Ufkuma bir lahzacık doğ şems-i tâbânım bugün Müznîbîne mültecâsın ey mürüvvet ma'deni N'eyleyim za'fa düşürdü nefs-i emmârem beni Senden özge kim tutar bîçâre vü sergerdeni Tek tesellim sensin ey esrâr-ı Rabb'in mahzeni Kıl amân şâyeste-i lutfun bu Hikmet bendeni Tut elim cürmümle geldim işte sultânım bugün Bâb-ı afvından ben ümmîdvâr-ı ihsânım bugün Hâfız Ârif Hikmet Gökoğlu https://hafizarifhikmetgokoglu.wordpr...