Download Video and Audio from YouTube

MƯỜI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN

84,215 views 427 34

MƯỜI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN HT Tịnh Không Giọng đọc: Thy Mai Một là Lễ kính 10 Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền Một là Lễ kính chư Phật. Hai là Xưng tán Như Lai. Ba là Quảng tu cúng dường. Bốn là Sám hối nghiệp chướng. Năm là Tùy hỷ công đức. Sáu là Thỉnh chuyển pháp luân Bảy làThỉnh Phật trụ thế. Tám là Thường tùy Phật học. Chín là Hằng thuận chúng sanh. Mười là Phổ giai hồi hướng. - Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát -