Download Video and Audio from YouTube

Tùy Duyên - Thượng Tọa. Thích Thiện Quý

28,814 views 170 21

Giảng tại chùa Linh Phước, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 09/06/2019 nhằm ngày 07/05. Kỷ Hợi.