Download Video and Audio from YouTube

Herkesin Avukatı - Evlilikte Mal Rejimi 1

16,432 views 60 9

Herkesin Avukatı'nın "Mal Rejimi" konulu bölümü... Evlilikte kaç çeşit mal rejimi vardır? Eşler tabi olacakları mal rejimini serbest iradeleri ile belirleyebilir mi? Herhangi bir mal rejimi belirlemeyen eşler hangi mal rejimine tabi olurlar? Edinilmiş mal ne demektir? Neler kanunen edinilmiş mal olarak kabul edilmiştir? Elde edilen kazancın yasal yollardan elde edilmiş olması şart mıdır? Kumar veya talih oyunlarından kazanılan şeyler edinilmiş mal mıdır? Yarışma programlarından elde edinilen kazanımlar edinilmiş mal mıdır? Eşlerin sözleşme ile nelerin edinilmiş mal olduğuna serbestçe karar vermeleri mümkün müdür? Kişisel mal ne demektir? Kanunda neler kişisel mal olarak kabul edilmiştir? Edinilmiş mallar üzerinde eşlerin tasarruf yetkisi kanunda nasıl düzenlenmiştir? Eşler edinilmiş mallara tasarrufta anlaşamazlar ise yasal olarak neler yapılabilir? Eşlerden biri mahkeme kararı ile edinilmiş malların tespitini tedbiren talep edebilir mi? Satışa rıza göstermeyen eşin satışa engel olması hukuken mümkün müdür? Mahkemeden bu yönde bir talepte bulunulması hali kabule şayan mıdır? Paylı mülkiyet durumunda eşlerden biri hissesini serbestçe tasarruf edebilir mi? Edinilmiş bir malvarlığı bir eş tarafından yakın akrabalara bedelsiz tahsis edilebilir mi? Böyle bir durumda diğer eş bunun tazminini isteyebilir mi ? Kastı yada kusuru ile edinilmiş bir malı zayi eden eşten bu zararın tazmini istenebilir mi? Eşlerin şahsi borcu ne anlama gelmektedir?