Download Video and Audio from YouTube

หนังสั้นเรื่อง ''นอกนา"

824,431 views 0 0

ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ผลิตโดย Feel good & DooDee Production โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอขอบคุณเพลงประกอบภาพยนต์ เนื้อหาเพื่อความบันเทิง ไม่ได้แสวงหารายได้ใดๆทั้งสิ้น ขอขอบคุณ บ้านพักนางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร คุณตาบุญล้อม พงษ์อัมพรคุปต์ คุณยายอำภา พงษ์อัมพรคุปต์ นักแสดง นางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร นางสาวเบญจมาศ แก่นงาม นางสาวมาริษา บุตรผักแว่น นางสาวศศิประภา บุตรตะคุ นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ นายนเรนทร์ฤทธิ์ หุนสระน้อย นายอนุพงศ์ จีนดอน ผู้ควบคุมการถ่ายทำ นางสาวจันจิรา ทุมฉิมพาลี นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ ลำดับภาพและเสียง นางสาวจันจิรา ทุมฉิมพาลี กำกับ นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ นางสาวจันจิรา ทุมฉิมพาลี บทภาพยนตร์ นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ นางสาวเบญจมาศ แก่นงาม เสียง นายอนุพงศ์ จีนดอน นางสาวมาริษา บุตรผักแว่น นายนเรนทร์ฤทธิ์ หุนสระน้อย กราฟฟิก นายอนุพงศ์ จีนดอน นางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร เอฟเฟ็ก นายอนุพงศ์ จีนดอน สถานที่ บ้านพักนางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ทุ่งนาด้านหลังวัดโบสถ์คงคาล้อม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อาคาร 32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บ้านพักคุณตาบุญล้อม - คุณยายอำภา พงษ์อัมพรคุปต์ 42 หมู่ 9 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ช่างแต่งหน้านักแสดง นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ นายนเรนทร์ฤทธิ์ หุนสระน้อย เสื้อผ้านักแสดง นางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร นางสาวจันจิรา ทุมฉิมพาลี นางสาวเบญจมาศ แก่นงาม นางสาวมาริษา บุตรผักแว่น นางสาวศศิประภา บุตรตะคุ นางสาวสุภรณ์ นาคสุทธิ นายอนุพงศ์ จีนดอน ติดต่อประสานงาน นางสาวมาริษา บุตรผักแว่น นางสาวกมลวรรณ โมรัษเฐียร โลโก้ นายอนุพงศ์ จีนดอน ที่ปรึกษา อาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร ผลิตภาพยนต์โดย DoDee Production